کوفته تبریزی از ناهید عزیز


کوفته تبریزی از ناهید عزیز دوستان گل و بلبل سلام

من هنوزم کمی ناخوش احوالم برای همین زیاد فعال نیستم ..... راستش چند وقت پیش یکی از دوستان خوبم از ایران زنگ زد یکی بهترین دوستانم . لورا علاوه بر اینکه منو خیلی  خوشحال کرد زمینه آشنایی منو با یک خانوم خوب و مهربون به اسم ناهید عزیز فراهم کرد .. همین جا میگم که خیلی از آشنایی با این خانوم  مهربون خوش حالم. امیدوارم که موفق و شاد باشه کنارخونواده عزیزش .  ناهید گل دیروز این کوفته ها رو از دستورکوفته تبریزی من درست کرده و عکسشو برام فرستاده  . با اینکه اولین بارش بوده واقعن خوشگل و حرفه ای شده و منم کلی ذوقیدم.

1 comment:

ناهید_احمد said...

پورشات عزیز
من بیشتر از بودن تو، با این همه عشق و مهربونیت خوشحالم.
برای منم تو مشل یک گنجی تو این غربت و بقولی (حضور هیچ کس در زندگی کسی اتفاقی نیست باشد که در یابیم راز این حضور را)
من بیشتر تشکر میکنم اول از خداوند و بعد از شادی بخاطر این غذای خوشمزه،زظفخقن

About Me

I'm Proshat, the queen behind Proshat Kitchen. I've never attended a cooking class, although I'd love to. My cooking knowledge mostly comes from my lovely mom, a master chef in our family, and also leaning by doing. I really love this wonderful science and I'm still fascinated by it. I’m a senior researcher in energy and economy, recently finished my Ph.D. So I am not an expert cook, please do not refer my blog as a professional source. I start blogging as a way to keep track of my progress in the kitchen and to get rid of the pile of printed recipes with hand written notes. I mostly write about my general experiences and my baking adventures. I love trying new combos in our everyday bread. On my blog you will find lots of classic recipes with a personal touch. Except my husband, a couple of close friends are my main testers. Love you all!! If you have a recipe you'd like me to feature on my blog, drop me a line. I would also love to hear your thoughts. I'm so happy you took the time to visit my blog; it means so much to be. Hope you'll visit again soon :) Love, Proshat

Search This Blog